Inschrijfformulier Jenaplanschool Klavertje 4

In te vullen door school
Gegevens kind
Voor gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) nodig van de leerling.
Toestemming voor gebruik foto's en video's
Gegevens vorig onderwijs
Gegevens moeder/verzorger 1
Gegevens vader/verzorger 2
Medische gegevens
Lidmaatschap Vereniging Jenaplanonderwijs Oudewater
Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en geeft u o.a. stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering. De contributie bedraag €15,50  per persoon. Wij verwachten dat In elk geval één van beide ouders lid wordt van de vereniging.

 
Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.
Ondertekening
Moeder/verzorger 1
Vader/verzorger 2
* Verplichte velden