Veilig en vreedzaam

Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf? Hoe gaan we om met een verschil van mening? In hoeverre zijn we bereid ons in te leven in elkaar? Hoe lossen we conflicten op? Stellen we ons actief op als anderen gepest worden?
 
Op Klavertje 4 praten we veel met kinderen over hoe we met elkaar omgaan. Omdat we uit ervaring weten dat kinderen pas goed kunnen leren als ze zich op school veilig voelen en weten dat ze gezien en gehoord worden èn omdat we school zien als oefenplaats, een plek waar kinderen leren samenleven.

"De school waarborgt de veiligheid en zorgt voor een positieve sfeer. Die is voelbaar in de school en wordt in alle gesprekken bevestigd. Alle betrokkenen gaan respectvol met elkaar om . De leraren vertonen voorbeeldgedrag en leren de leerlingen sociale vaardigheden met een integrale aanpak door het hele lesprogramma. Leraren treden adequaat op bij de weinige incidenten die zich voordoen.
Inspectierapport 2016

Sommige kinderen zijn sociale vaardigheden eenvoudig aan te leren, bij andere kinderen is dit lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze te snel reageren, moeilijk contact maken of weinig goede voorbeelden hebben in hun directe omgeving. Met behulp van het programma Sociaal gedrag, elke dag! leren kinderen wat positief sociaal gedrag is en oefenen ze stapsgewijs hun sociale vaardigheden. Niet in een aparte les, maar tijdens allerlei verschillende situaties die kinderen gedurende een schooldag tegenkomen. In de klas als ze een gum willen lenen of als ze samen een presentatie moet voorbereiden. Op het schoolplein als ze graag willen voetballen of een kind zien huilen. En tijdens de gym, als ze verliezen met trefbal of iemand zich niet aan de spelregels houdt.