Veilig en vreedzaam


Houden we voldoende rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf? Hoe gaan we om met een verschil van mening? In hoeverre zijn we bereid ons in te leven in elkaar? Stellen we ons actief op als anderen gepest worden? Op Klavertje 4 praten we niet alleen veel met kinderen over hoe we prettig met elkaar omgaan, maar leren we kinderen ook welk gedrag daarbij hoort. Omdat we uit ervaring weten dat kinderen pas goed kunnen leren als ze zich op school veilig voelen en weten dat ze gezien en gehoord worden. En omdat we school zien als oefenplaats, een plek waar kinderen leren samenleven.

"De school waarborgt de veiligheid en zorgt voor een positieve sfeer. Die is voelbaar in de school en wordt in alle gesprekken bevestigd. Alle betrokkenen gaan respectvol met elkaar om . De leraren vertonen voorbeeldgedrag en leren de leerlingen sociale vaardigheden met een integrale aanpak door het hele lesprogramma. Leraren treden adequaat op bij de weinige incidenten die zich voordoen.
Inspectierapport 2016


Bij sommige kinderen gaat het aanleren van goede sociale vaardigheden makkelijk, bij andere kinderen is dit lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze snel boos worden, moeilijk contact maken of weinig goede voorbeelden hebben in hun directe omgeving.

Klavertje 4 is een KiVa-school. We werken volgens de KiVa-methode, een bewezen effectieve methode tegen pesten. Uitgangspunt is dat iedereen verantwoordelijk is voor een goede, veilige sfeer. Aan de hand van doordachte maatregelen en activiteiten (rollenspelen, gesprekken, filmpjes, etc.) werken we van groep 1 t/m 8 wekelijks gericht aan een positieve groepssfeer en goede sociale vaardigheden van kinderen.